Add Tube Size Tube ETRTO Valve Type Execution Weight Art. No. Price
SV 19F

650 x 65-75B
27.5 x 2.6-3.0''
700 x 54-75C
29 x 2.1-3.0''

 

65-584, 70-584, 75-584, 54-622, 57-622, 60-622, 62-622, 65-622, 70-622, 75-622 Presta 40mm Standard 215 g 10400323 $14.94
SV 21F

27.5 x 2.10 27.5 x 2.25 27.5 x 2.35 27.5 x 2.40 27.5 x 2.60 27.5 x 2.75 27.5 x 3.00

54-584, 57-584, 60-584, 62-584, 65-584, 70-584, 75-584 Presta 40mm Freeride 200 g 10400073 $14.94
AV 21F

27.5 x 2.10 27.5 x 2.25 27.5 x 2.35 27.5 x 2.40 27.5 x 2.60 27.5 x 2.75 27.5 x 3.00

54-584, 57-584, 60-584, 62-584, 65-584, 70-584, 75-584 Schraeder 40mm Freeride 200 g 10400030 $14.61
Scroll to Top