Add Tube Size Tube ETRTO Valve Type Execution Weight Art. No. Price
AV 7

20 x 1.50
20 x 1.75
20 x 2.00
20 x 2.10
20 x 2.25
20 x 2.35
20 x 2.50

40-406, 47-406, 50-406, 54-406, 57-406, 60-406, 62-406, 54-428 Schraeder 40mm Standard 145 g 10415310 $7.71
SV 7

20 x 1.50
20 x 1.75
20 x 2.00
20 x 2.10
20 x 2.25
20 x 2.35
20 x 2.50

40-406, 47-406, 50-406, 54-406, 60-406, 62-406, 54-428 Presta 40mm Standard 145 g 10415313 $8.07
AV 7C

20 x 1.50
20 x 1.75
20 x 2.00
20 x 2.10
20 x 2.25
20 x 2.35
20 x 2.50

40-406, 47-406, 50-406, 54-406, 57-406, 60-406 Schraeder 40mm Extra Light 95 g 10415710 $11.35
SV 7C

20 x 1.50
20 x 1.75
20 x 2.00
20 x 2.10
20 x 2.25
20 x 2.35
20 x 2.50

40-406, 47-406, 50-406, 54-406, 57-406, 60-406 Presta 40mm Extra Light 95 g 10415713 $11.60
Scroll to Top