Art.No. Tube Size Tube ETRTO Valve Type Execution Weight Price
10415310 AV 7

20 x 1.50
20 x 1.75
20 x 2.00
20 x 2.10
20 x 2.25
20 x 2.35
20 x 2.50

40-406, 47-406, 50-406, 54-406, 57-406, 60-406, 62-406, 54-428 Schraeder 40mm Standard 145 g $7.71
10415313 SV 7

20 x 1.50
20 x 1.75
20 x 2.00
20 x 2.10
20 x 2.25
20 x 2.35
20 x 2.50

40-406, 47-406, 50-406, 54-406, 60-406, 62-406, 54-428 Presta 40mm Standard 145 g $8.07
Scroll to Top