Art.No. Tube Size Tube ETRTO Valve Type Execution Weight Price
10400050 AV 21

27.5 x 2.10 27.5 x 2.25 27.5 x 2.35 27.5 x 2.40 27.5 x 2.60 27.5 x 2.75 27.5 x 3.00

40-584, 44-584, 47-584, 50-584, 54-584, 57-584, 60-584, 62-584 Schraeder 40mm Standard 205g $8.19
10400153 SV 21

27.5 x 1.50 27.5 x 1.50 27.5 x 2.00 27.5 x 2.10 27.5 x 2.25 27.5 x 2.35 27.5 x 2.40

40-584, 44-584, 47-584, 50-584, 54-584, 57-584, 60-584, 62-584 Presta 40mm Standard 205 g $8.40
10400163 SV 21A

27.5 x 1.50
27.5 x 1.75
27.5 x 2.00
27.5 x 2.10
27.5 x 2.25
27.5 x 2.35
27.5 x 2.40

40-584, 44-584, 47-584, 50-584, 54-584, 57-584, 60-584, 62-584 Presta 40mm Extra Light 150 g $12.42
Scroll to Top